Programmalijnen 2016-2019

Home » Programmalijnen 2016-2019
Het POA-bestuur heeft drie programmalijnen voor 2016-2019 vastgesteld.
Dat zijn:
1. Arrangementen onderwijs en arbeidsmarkt.
2. De inclusieve arbeidsmarkt / iedereen doet mee.
3. Alles beweegt

Deze programmalijnen zijn hierna op hoofdlijnen beschreven.

Wilt U meedenken over deze programmalijnen? Neem dan contact op met de secretaris.

De programmalijnen

1. Arrangementen onderwijs en arbeidsmarkt.

De aansluiting tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen vraagt nadrukkelijk de aandacht. Bijvoorbeeld t.a.v. de beeldvorming over en weer, het benutten van kennis door bedrijven vanuit het onderwijs, de inhoud en ontwikkeling van de curricula en het schakelen over en weer m.b.t. stages en praktijkleeropdrachten. Het POA wil bijdragen aan vernieuwende arrangementen onderwijs-arbeidsmarkt om uiteindelijk de beroepsbevolking beter te laten aansluiten op de behoeften van werkgevers, nu en straks.
Hoger doel daarbij is een vitale regionale economie waar groeikansen kunnen worden benut. Te denken valt aan: door het bedrijfsleven beschreven praktijkleeropdrachten voor studenten, bedrijfstakscholing, projecten waarbij bedrijven uit een bepaalde sector samen met het onderwijs een curriculum ontwikkelen en uitvoeren, de stagemarkt verbeteren, etc.

2. De inclusieve arbeidsmarkt/iedereen doet mee

Op de arbeidsmarkt is het een realiteit dat het lastig is voor specifieke doelgroepen om daaraan zonder ondersteuning deel te nemen. De overheid treedt ook nog verder terug en dwingt via de participatiewetgeving betere kansen af voor mensen met een arbeidshandicap.
We leggen de zorg voor afhankelijke medeburgers steeds meer terug in onze (lokale) samenleving. Ook bij werkgevers. Uit cijfers betreffende de Liemers blijkt dat er een grote groep ouderen van 50 jaar en ouder is in de verschillende bestanden.

Het POA zet daarom als gezamenlijke 3 O’s in op nieuwe arrangementen om genoemde groepen meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.
Een voorbeeld daarvan is de combinatie tussen dagbesteding en re-integratie.
Andere opties zijn programma’s voor statushouders en kwetsbare jongeren (VSO/Praktijkonderwijs) en in algemene zin meer aandacht en promotie van dit thema bij werkgevers i.s.m. het Regionaal Werkbedrijf en werkgeversservicepunt in Velp.

3. Alles beweegt

Bedrijven oriënteren zich als gevolg van nieuwe technologieën en met name ICT op nieuwe verdienmodellen, nieuwe productiemethodes,  veranderende bedrijfskolommen en nieuwe arrangementen en ketens. Maar ook de werknemer wordt steeds meer verantwoordelijk voor zijn/haar eigen inzetbaarheid en moet zich aanpassen aan wat werkgevers nu en straks aan competenties en kennis nodig hebben.